fbpx

Walne Zgromadzenie

Zarząd VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2020 r. („ZWZ”).

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż w trakcie ZWZ do Pkt 8) ppkt h) porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Spółki przez akcjonariusza zaproponowana została zmiana w stosunku do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ, przekazanych w załączeniu do treści raportu EBI nr 17/2020 oraz raportu ESPI nr 13/2020. Projekt uchwały uwzględniający zaproponowaną przez akcjonariusza zmianę został poddany pod głosowanie i powzięty przez ZWZ jako Uchwała nr 23.

Ponadto Zarząd Emitenta wskazuje, iż umieszczona w Pkt 8) ppkt i) sprawa dotycząca podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części nie mogła zostać powzięta z uwagi na brak wymaganego kworum określonego w Art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym powzięcie tego typu uchwały w przypadku spółki publicznej wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki informuje również, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

_____________________________

Zarząd Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Rewerskiej, przy ul. Bysławskiej 82 lok. 104, 04-994 Warszawa.

Załączniki:

_____________________________

Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roraz informuje, że ZWZ odstąpiło od głosowania nad:

a) Uchwałą nr 7 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. Powodem odstąpienia od planowanego porządku obrad jest fakt, iż zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących między innymi udzielenia absolutorium.

b) Uchwałą nr 15 w przedmiocie wyboru członka rady nadzorczej Spółki. Powodem odstąpienia był brak zgłoszenia kandydatury.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

_____________________________

Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marty Kałas w Legnicy przy ulicy Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.

Załączniki:

_____________________________