fbpx

Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roraz informuje, że ZWZ odstąpiło od głosowania nad:

a) Uchwałą nr 7 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. Powodem odstąpienia od planowanego porządku obrad jest fakt, iż zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących między innymi udzielenia absolutorium.

b) Uchwałą nr 15 w przedmiocie wyboru członka rady nadzorczej Spółki. Powodem odstąpienia był brak zgłoszenia kandydatury.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

_____________________________

Zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marty Kałas w Legnicy przy ulicy Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.

Załączniki:

_____________________________